Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

 

REGULAMIN PROMOCJI „Last Minute Lato 2018”

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży w cenie promocyjnej o nazwie „Last Minute Lato 2018”, zwanej dalej „Promocją”, jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 1, NIP: 5480077872 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 07 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018 roku.

§2 WARUNKI ZAKUPU I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, nabywających dowolny pakiet pobytów z zabiegami lub pobytów rehabilitacyjnych poprzez stronę internetową www.uzdrowisko-ustron.pl, telefonicznie lub w recepcjach obiektów Uzdrowiska Ustroń.

2. Promocja trwa od 7 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i dotyczy pobytów realizowanych od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

3. Potwierdzeniem zakupu pobytu w ramach Promocji “Last Minute Lato 2018” jest opłacona zaliczka zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy. W przypadku dokonania rezerwacji w innym terminie, rabat nie jest naliczany.

4. W czasie trwania Promocji jedna osoba może zakupić dowolną liczbę pakietów.

5. Zakupione w ramach Promocji „Last Minute Lato 2018” pakiety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.

6. Promocja „Last Minute Lato 2018” nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

7. Udział w Promocji „Last Minute Lato 2018” jest dobrowolny.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres marketing@uzdrowisko-ustron.pl.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo na adres podany w reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.uzdrowisko-ustron.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.