Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Leczenie ambulatoryjne

W ramach leczenia w trybie ambulatoryjnym realizujemy: 

Fizjoterapia ambulatoryjna

Realizowana w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia (dawny Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy).
Szczegółowych informacji udziela Rejestracja Centralnej Przychodni Uzdrowiskowej mieszcząca się w Ustroniu w UIZ, przy ulicy Sanatoryjnej 7 (Poziom2) lub pod numerem telefonu (33) 856 57 90.    

Skierowanie na leczenie w trybie ambulatoryjnym wystawia lekarz.

Skierowanie powinno zawierać:
1. Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału NFZ;
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz Pesel, a w przypadku braku Pesel, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Rozpoznanie w języku polskim; Kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
4. Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
5. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego) mogą mieć istotny wpływ na przebieg rehabilitacji;
6. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
7. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Rezerwacji dokonać można: